1-sign test

Ma Zheng,2019.11(revised in 2020.2)

English Version​

    答题需知:

    a.1-sign test*是一套数字高分段智商测试,解决它不需要复杂的知识,只需要一些巧妙的想法。

    b.一共有33题,题目未做特殊要求时仅需提交答案,答案完全正确可得1分。您可以在提交答案的同时附上解题逻辑,如答案不正确,我会根据逻辑的质量酌情给分。

    c.每一part中,题目难度大致随题号递增但不绝对,所以请仔细思考每一道题目。此外,请勿与其他人讨论题目或分享答案,这是被严格禁止的。

 

 

    提交答案需知:

    α.因测试需要花费作者的时间和精力,所以收取 50RMB/次 的批改费用,支付到我的支付宝账号 m292077523@163.com(转账时请备注姓名和邮箱) ,并把答案通过邮件提交到m292077523@163.com

    β.提交答案时,请将 姓名,年龄,估分,完成测试所用时间以及曾经做过的测试名称和成绩** 与答案一同发送到我的邮箱,我会在10个工作日内回复。如果我没有回复,请再次发送。

    γ.为防止多次提交试错,请在提交答案时附上可证明身份的截图(身份证,学生证 等)。如果您没有附上证明,您提交的答案可能会不予回复。

 

 

   

    *.如对本套题目的任何方面有任何问题或建议,欢迎发送邮件与我讨论。

    **.格式大致如下:

 

    姓名:

    年龄:

    估分:

    完成测试所用时间:

    曾经做过的测试名称/成绩:

  ​点击这里查看量表

 

 

例:

*)1,2,3,?,5,?,7

**)123,456,??9,10??12,?,161718

 

答:

*)4,6

**)78,11,131415

 

正式题目

part 1

0)08042,?,?,04600,10000,00??2,52000,00006,15000,00002,……

 

1)1,1,2,?,?,9,4,1,?,5,2,?

 

2)2,12,30,?,90,?,182

 

3)333333,?,600000,666666,714285,?,777777,800000

 

4)427,631,756,982,?,12123,13435,?

 

5)21111,321,24,1212,?

 

6)4242,6282,86163,?,51303,6200

 

7)4214324,2214324,2114324,?,?,2130224,2130222

 

8)Ac,4,awa,1231,iNi,2323,LighT,21728,LeFt,?

 

9)11-1→12,12-2→14,13-3→16,15-5→2,19-1→36,18-2→?

 

10)425,949,1678,?,3669,4925,6494,8178,?

 

11)2,?,1,-17,-8,?,-1466

 

part 2

1a)5,3,2,?,1

1b)explain your solution

 

2)524,?,444,?,363,?,282,?,201,?,128,?,?

 

3)64,54,?,64,164,?,516,544,?,379,1371,164,1609

 

4)12345,?,1011121314,1234512345

 

5a)2120,4321,6543,8765

5b)?

 

6)7749,?,6,12,4

 

7)0A2CDE6G8,?,18STU22W24Y26

 

8)8254136,?,2409942,?,6674310,5643121,3?3?222,1309932

 

9)?,57,246,572,?,?,350,24,913,027,?,680

 

10)060604.57351.5020404.55131.503030,?,001200008007.55.5104.52.50040000600,0012004.53911.5006004.53711.500600,0010000010009610230050000500,0010000010007.57.510220040000400

 

11a)11,101,11001,1110001,11110000111,1111100000111,11000000111111110

11b)?

 

part 3

1)1,21,23,?,,24

 

2)34,?,?,66,?,55,64,?,73,82

 

3a)4975,3984,2991,1996,0999,?

3b)explain your solution

 

4)123,48,??1,?1,?,1?,956,71,110

 

5)12,4,23,8,34,5,45,9,56,,67,3,78,?4???,89,?5???,90,?6???

 

6a)1,1,5,2,0,6,12,?,24,00,67

6b)5,2,0,9,11,12,?,17,52,57

 

7)a1,a2,45,c4,f7,?,k2,p4,?

 

8)12345,12345,?,13344,13344,14244,14253,14253,?,15153,?,?,25044,25044,25044,?

 

9) 21751,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,16050

 

10a)3,2.5,?,2

10b)explain your solution